images1111

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี มีคำตอบให้คุณ

 

1 คำถาม   การที่จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ต้องมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นอย่างไร
  คำตอบ หลักในการพิจาณาการเบิกค่าเช่าบ้าน
    1. ทางราชการได้จัดที่พักให้หรือไม่
    2. ไม่มีเคหะสถานอันเป็นสิทธิของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ ที่ไปประจำ
    3. ย้ายตามคำร้องของตนเอง
2 คำถาม ตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ มีอะไรบ้าง
  คำตอบ (1) ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดำเนินงานไม่ขาดทุนเว้นแต่ปีใดมีอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหาย
ต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวมให้ตัดปีนั้นออก
    (2) ในรอบสองปีย้อนหลังต้องไม่มีการกระทำอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์
    (3)  ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติ
ในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
    (4) ผลการดำเนินงานในรอบปีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด มาทำธุรกิจกับสหกรณ์
     (5) ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจำ รับผิดชอบดำเนินการและธุรกิจของสหกรณ์หากไม่มีการจัดจ้าง ต้องมีกรรมการดำเนินการ
หรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ
    (6) ผลการดำเนินงานในรอบสองปีย้อนหลังสหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณะประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
    (7)  ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์