ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์

1 เตรียมการเบื้องต้น
bullet blueรวมรวมกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์
bullet blueเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
bullet blueมีปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคม
bullet blueมีความสมัครใจ เสียสละ มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริตขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มบุคคล

2 ประสานงานและฝึกอบรม
 ผู้แทนกลุ่มบุคคลประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอคำแนะนำ
 ให้การศึกษาอบรมแก่กลุ่มบุคคลโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 กำหนดวันประชุมในขั้นตอนต่อไป

ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของกลุ่ม
บุคคล

3 ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อ
 ก าหนดชื่อสหกรณ์
 คัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 10 คน
 เสนอความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดประเภท วัตถุประสงค์
แผนด าเนินการ และร่างข้อบังคับสหกรณ์

ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของกลุ่ม
บุคคล

ก าหนดชื่อสหกรณ์
อย่างน้อย 3 ชื่อ

4 ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เพื่อ
 จองชื่อสหกรณ์ผ่าน Website กรมส่งเสริมสหกรณ์
(www.cpd.go.th) หรือ หน่วยงานในพื้นที่
 เลือกประเภทสหกรณ์ และก าหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ที่จะขอจัดตั้ง
 จัดท าร่างข้อบังคับสหกรณ์
 จัดท าแผนด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ หรือกิจกรรมของสหกรณ์
อย่างน้อย 3 ปี
 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์

ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของกลุ่ม
บุคคล

สามารถตรวจสอบ
ความซ้ าซ้อน
ของชื่อสหกรณ์
ขั้นตอน ระยะเวลา หมายเหตุ

5 ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อ
 รับทราบชื่อสหกรณ์ ประเภท วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ
ของสหกรณ์
 พิจารณาร่างข้อบังคับ เพื่อก าหนดให้เป็นข้อบังคับสหกรณ์

ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของกลุ่ม
บุคคล

6 ยื่นเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ์
 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ด าเนินการยื่นเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ์
ประกอบด้วย
(1) ค าขอจดทะเบียนสหกรณ์จ านวน 2 ชุด
(2)ส าเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์
จ านวน 2 ชุด
(3) ส าเนารายงานการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
จ านวน 2 ชุด
(4) ส าเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์
จ านวน 2 ชุด
(5) บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์จ านวน 2 ชุด
(6) แผนด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์
จ านวน 2 ชุด
(7) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งส านักงานสหกรณ์
จ านวน 2 ชุด (กรณีสหกรณ์ไม่มีส านักงานเป็นของสหกรณ์เอง)
(8) ข้อบังคับสหกรณ์ จ านวน 4 ฉบับ

ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของกลุ่ม
บุคคล

7 พิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์
 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
 นายทะเบียนสหกรณ์ พิจารณา
(1) รับจดทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ลงนามใน
ใบส าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์และแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
(2) ไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์แจ้งค าสั่งไม่
รับจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมเหตุผลให้คณะผู้จัดตั้งทราบ16 วันท าการ

หมายเหตุ

โปรดทราบ! การขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ไม่มีค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใด ๆ ส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐทุกกรณี
หากพบการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ โปรดแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร. 0 2282 5042 หรือ
www.cpd.go.th “สายตรงอธิบดี”