จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี รองประธานอนุกรรมการ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการ ร่วมกันกลั่นกรองและพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 13 สหกรณ์ 18 สัญญา เป็นเงิน 49 ล้านบาท แยกเป็น โครงการปกติ จำนวน 11 สหกรณ์ 12 สัญญา ขอกู้เงิน 40.40 ล้านบาท เห็นควรอนุมัติ 30.05 ล้านบาท โครงการพิเศษ  3 โครงการ จำนวน 3 สหกรณ์ 6 สัญญา ขอกู้เงิน 8.60 ล้านบาท เห็นควรอนุมัติ 8.60 ล้านบาท รวมจำนวนเงินที่เห็นควรอนุมัติเป็นเงินทั้งสิ้น 38.65 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สหกรณ์นำไปบริการให้กับสมาชิกได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำ

1

2

3

7