และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ณ นาข้าวของ นางสวยสม  ทองแสน บ้านเกาะแกด ตำบลเกาะแกด อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน และเรียนรู้การทำนาในวิถีแบบดั้งเดิม

DSC 7962

DSC 7958

DSC 7959

DSC 7989