และนายสมนึก  ระวิพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา หนี้ค้างชำระของสมาชิก ของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด ซึ่งได้สร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรในชุมชน ทั้งนี้ได้รับชมการสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ โรงปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด บ้านเกาะแกด ตำบลเกาะแกด อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

DSC 8026

DSC 8034

DSC 8040

DSC 8074

DSC 8099