ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ อาคารอุบลมณี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโครงการนี้จัดตามแผนปฏิบัติงานงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน:ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต:สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรมหลัก:ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกิจกรรมรอง:ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (กิจกรรมกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์) โดยสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ในการกำกับ ดูแลสหกรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องของสหกรณ์และได้แนะนำวิธีการ การตรวจการสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจการสหกรณ์ในปีนี้ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจการสหกรณ์ทุกคนในจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มตรวจการสหกรณ์ทุกคน โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ นำผลวิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานข้อสังเกตผู้สอบบัญชี ข้อมูลการวิเคราะห์สหกรณ์จากนักการเงินประจำจังหวัด มาพิจารณากำหนดแนวทางการตรวจการสหกรณ์ร่วมกัน
317249437 512005047638414 4936170478457410566 n
317084717 512005067638412 4091630606280111847 n
317263416 512005217638397 2644767031703102563 n
317069726 512005097638409 5017224482769416412 n