อำนาจหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 

 มีอำนาจหน้าที่ (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 88 ก ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557) ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน เพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
(3) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(4) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ติดตาม รวบรวมแผนงาน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของสำนักงาน
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน
4. ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการและคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
5. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานและจัดทำปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
6. ดำเนินการด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้และให้ความเห็นในการขอจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของกลุ่มบุคคล รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ภายหลังการจัดตั้ง

๒. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการจัดตั้งสหกรณ์ แก้ไขปัญหาภารกิจที่เกี่ยวข้องของกลุ่มงาน ให้แก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
๔. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินตามระบบส่งเสริมสหกรณ์
๕. ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษ
๖. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม
๗. เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่รับผิดชอบ
๘. การถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดการฝึกอบรม/การบริหารโครงการระดับจังหวัดในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง
2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหา การลงทุน และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
3. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
4.ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ให้แก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
5. ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
6. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ และส่งเสริม การตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนา สินค้า การบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
3. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจ การตลาดสหกรณ์ ลู่ทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
5. ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดูแล รักษา และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
6. ติดตามและดำเนินการประเมินผลรายงานผลงาน และโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
7. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจการสหกรณ์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อตรวจสอบกิจการ และฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อกำกับดูแลให้สหกรณ์ปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติตามที่กฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นกำหนด รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ พร้อมจัดทำรายงาน เสนอนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อทราบหรือพิจารณา
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับจดทะเบียน กาควบ การแยก การเลิก การชำระบัญชี การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
3. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางระบบและแนวทางการตรวจการสหกรณ์ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
4. ศึกษา วิเคราะห์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียนการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัย หรือสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมวางแนวทางการป้องกันแก้ไข
5. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น การร้องเรียนคดีความต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์
6. ดำเนินการเกี่ยวเรื่องร้องเรียน ตอบข้อหารือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์
7. ช่วยเหลือนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ในการเตรียมการ หรือทำคำสั่งทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางปกครอง
8. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
9.ประสานการทำงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
11. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบการตรวจการสหกรณ์
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ( 1 - 6 )

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายวว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่รับผิดชอบ
4. เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่รับผิดชอบ
5. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม
6. ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ และระบบการตรวจการสหกรณ์
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย