jadtung
 nittayaporn so

นางนิตยพร  โสภณ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
สาขาที่จบ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทรศัพท์  045-269553 ต่อ 16

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
   
   
wasana ko  นางวาสนา  คำบุตรดา
ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
สาขา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทรศัพท์ 0-4526-9553 ต่อ 16
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 jank 01

นางสาวปิยะนันท์  จันเจริญภัทรชัย 

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาที่จบ : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทรศัพท์  0-4526-9553 ต่อ 16
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
   
 augart pol

นายองอาจ  พลชุมแสง
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา
สาขาที่จบ

โทรศัพท์  0-4526-9553 ต่อ 16
E-mail :   
auo น.ส.หัฐฑวรรณ  เทศนา
ตำแหน่ง   นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาที่จบ : บริหารธุรกิจบัณฑิต

โทรศัพท์ 0-4526-9553 ต่อ 16
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   
 siwaporn นางสาวศิวาพร คำบุตรดา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา ปวส.
สาขาที่จบ การบัญชี

โทรศัพท์  0-4526-9553  ต่อ 16
Email - 
   
   
   
dia gray  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 64icon news