borihankanjadkan
 noppadol jan นายนพดล  จันทร์สอน
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา
สาขาที่จบ

โทรศัพท์ 0-4526-9553 ต่อ 15
E-mail :

   
nayakorn ma นางสาวณญากร  หมายเกื้อ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา
สาขาที่จบ

โทรศัพท์ 0-4526-9553 ต่อ 15
E-mail :
   
panukorn boon

นายภาณุกร  บุญครอง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี
สาขาที่จบ  บริหารธุรกิจ

โทรศัพท์ 0-4526-9553 ต่อ 15
E-mail : -

   
aue นางสาวอุษณี ตังควัฒนา
นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
สาขาที่จบ บัญชี

โทรศัพท์ 0-4526-9553 ต่อ 15
E-mail :
-
   
koy นางจิราวรรณ์  คุณโคตร
นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
สาขาที่จบ  บริหารทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ 0-4526-9553 ต่อ 15
E-mail : -
                                                                                             
 chthima kan นางสาวชุติมา  แก่นเชื้อ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา  ปวส.
สาขาที่จบ  บัญชี

โทรศัพท์ 0 4526 9553 ต่อ 15
E-mail: -
 
   

 

dia gray  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 21 จำกัด
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 64 icon news