วิสัยทัศน์ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

สู่ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างงานภายในภายนอก

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ และการมีส่วนร่วม

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์

5.สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 
 

เป้าหมายของหน่วยงาน

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีความมั่นคงและเข้มแข็ง ช่วยเหลือตนเองได้และเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพให้ได้มาตรฐาน

3. จัดตั้งกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์

4. สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น