ลำดับที่ ชื่อคู่มือ ดาว์โหลด
1. ประมวลคำสั่ง ระเบียบ และข้อกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ download 32
2. ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการ download 32
3. การมอบอำนาจการจำนอง การถอนจำนอง การบังคับจำนอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
(กษ 1115/9200 ลว.25 สิงหาคม 2558)
download 32
4. ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยคำประกันและจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) และ (ฉบับที่ 21)
พ.ศ.2558 (ฉบับ สิงหาคม 2558)
ค้ำประกัน download 32 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 download 32
5. สรุปคำวินิจฉัยและการตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์ เล่ม 1 download 32
6. ประมวลระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานส่งเสริมสหกรณ์ เล่ม 1 download 32
7. คำแนะนำ "การจัดตั้งสหกรณ์สำหรับประชาชนและผู้สนใจจะจัดตั้งสหกรณ์" download 32
8. คู่มือจดทะเบียนสหกรณ์ download 32
9. คู่มือจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ download 32
10. คำแนะนำการเลิกสหกรณ์ download 32
11. แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืนระยะยาว 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560)
download 32
 
12. การเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกในระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์
หนังสือ download 32
เอกสารแนบ 1 download 32
เอกสารแนบ 2-1 download 32
เอกสารแนบ 2-2 download 32
13. คู่มือการตรวจการสหกรณ์  
คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2554 download 32
คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2553 download 32
คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2551 download 32
คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2550 download 32
14. แนวทางการตรวจการสหกรณ์และแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ download 32
15. คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ download 32
16. การจัดทำระเบียบสหกรณ์ download 32
17. แนวทางปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์ download 32
18. แนวทางปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์ (เพิ่มเติม ปี 2550) download 32