kaseang

1) ตลาดนำการผลิต
2) ผลการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่
3)  ประสิทธิผลของการใช้อุปกรณ์การตลาด/ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจภาคการเกษตรที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรม
4) การแสดงผลสำเร็จของงานส่งเสริมพัฒนา หรืองานกำกับดูแล แก้ไขหรือป้องกันปัญหาของสหกรณ์ในภาคการเกษตร และ/หรือสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในระดับพื้นที่
5) สารสนเทศผลสำเร็จของการสร้างเครือข่ายงานสหกรณ์ในระดับพื้นที่ แยกเป็นสารสนเทศเครือข่ายงานสหกรณ์ภาคการเกษตร
และสารสนเทศเครือข่ายงานสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
6) งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในระดับ 1
7) โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร
8) โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.)