การจัดการความรู้ (KM) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด
dia gray   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   arrow2 แนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ file extension pdf
   arrow2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ file extension pdf
   arrow2 การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ file extension pdf
   arrow2 การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ข้อหารือและขอความเป็นธรรม file extension pdf
   arrow2 การบริหารจัดการอุปกรณ์การตลาด file extension pdf
   arrow2 การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ของสหกรณ์ file extension pdf
   arrow2 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ file extension pdf
   arrow2 การปิดบัญชีสหกรณ์ที่ไม่สามารถปิดบัญชีได้ file extension pdf
   arrow2 การส่งเสริมการควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร file extension pdf
   arrow2 ขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องของลูกหนี้สหกรณ์ file extension pdf
dia gray   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  arrow2 การแนะนำสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่มีการทุจริต  file extension pdf
  arrow2 แนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ file extension pdf
  arrow2 แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์  file extension pdf
 dia gray   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  arrow2

แนวทางการแก้ไขและป้องกันเงินสดขาดบัญชี

file extension pdf
dia gray   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  arrow2 เทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจในสหกรณ์ file extension pdf
  arrow2 แนวทางการตรวจสอบหรือสอบทานการดำเนินงานสหกรณ์ file extension pdf
  arrow2 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร file extension pdf
dia gray   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  arrow2 การส่งเสริมธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายในสหกรณ์ file extension pdf
  arrow2 เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร file extension pdf
 dia gray   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  arrow2 การบริหารผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี file extension pdf
 dia gray   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
  arrow2

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร

file extension pdf
dia gray   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
arrow2 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐาน file extension pdf
dia gray   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  arrow2 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร file extension pdf