banner info                  

ข่าวประชาสัมพันธ์

DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ new
DoubleChevronRight 24สาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 
DoubleChevronRight 24โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สร้างธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ 
DoubleChevronRight 24แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
DoubleChevronRight 24การรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
DoubleChevronRight 24ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 
DoubleChevronRight 24การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562
DoubleChevronRight 24หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1113/11522 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานให้บริการเพื่อยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
DoubleChevronRight 24ซักซ้อมแนวปฏิบัติคืนค่าปรับ ดอกผล ไทยนิยม
DoubleChevronRight 24สาร นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริสหกรณ์ ปีที่ 46 วันที่ 1 ตุลาคม 2561  
DoubleChevronRight 24ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดร 2-6 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี  
DoubleChevronRight 24ขอเชิญชวนพี่น้องในขบวนการสหกรณ์ร่วมบริจาคเงิน เพื่อส่งไปช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นที่ประสบภัยน้ำท่วม  
DoubleChevronRight 24โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ รางวัลพระราชทานประจำปี 2561  
DoubleChevronRight 24กรมส่งเสริมสหกรณ์ชี้แจงขั้นตอนการของบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน  
DoubleChevronRight 24ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม ร่วมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

action2


system

 a2 a13a5

  a4 a9a11

 a6 a8 a7

a10 tab system incpd 1

plan cpd system

 

banner 2

 1496921333 hand rightข้อมูลกรมส่งเสริมสหกรณ์  1496921333 hand rightข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ 1496921333 hand rightเกี่ยวกับ พรบ.กฏหมายต่างๆ
bullet goข้อมูลรายงานการเงินระดับกรม bullet goข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร bullet goกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
bullet goสารสหกรณ์ bullet goข่าวเกี่ยวกับสคย.คลองจั่น   แวดล้อมมลพิษต่างๆ
bullet goแผนพัฒนาด้านการสหกรณ์ bullet goกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน bullet goกลุ่มประกอบการธุรกิจขยะ
bullet goยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต bullet goประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พลังงาน
กสส. 5 ปี bullet goTHAI ASEAN COOP bullet goกลุ่มการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
bullet goการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน bullet go ทำเนียบสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ กิจการของรัฐ
bullet goคำรับรองปฏิบัติราชการ bullet goแนวทางปฏิบัติที่ดีของสหกรณ์ bullet goกลุ่มที่อยู่อาศัย
bullet goรายงานประจำปีกรมส่งเสริมสหกรณ์ bullet goแผนที่แสดงที่ตั้งสหกรณ์
bullet goกลุ่มประกอบกิจการอุตสาหกรรม
bullet goการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  ภาคเกษตร 4 ลุ่มน้ำ bullet goกลุ่มการใช้รถใช้ถนน การจราจรฯ
bullet goนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   bullet goกลุ่มป่าไม้ การบุกรุกป่าไม้พะยุง
bullet goเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ทั้งระบบ   bullet goพรบ.การยางแห่งประเทศไทย
bullet goระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการป้องกัน     bullet goรหัสการเงิน ปปง.
ผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2561   bullet goพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
bullet goแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม   bullet goประกาศคณะฯว่าด้วยราคาสินค้าฯ
การทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี   bullet goพระราชบัญญัติคลังสินค้าไซโลฯ
(2560-2564)กรมส่งเสริมสหกรณ์   bullet goบทความกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
bullet goเผยแพร่ให้ความรู้ประมวลจริยธรรม    
ข้าราชการและพลเรือนแก่บุคลากร    
กรมส่งเสริมสหกรณ์    
bullet goความรู้เกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย    
แก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์    

 


Deplessgft00000hytUnticovered
PicKNOWMbanssBannerNo7
banner 07 KM

farmer baner60


km 

mistion4

 


คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
- เบราวเซอร์ที่สามารถใช้งานได้ดี คือ Google Chrome , Mozilla Firefox , Safari , Microsoft Edge จะสามารถแสดงผล
   หน้าเว็บไซต์ได้สมบูรณ์แบบ
- เบราเซอร์ Internet Explorer สามารถใช้งานได้แต่การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์