กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

apidat นายอภิเดช  ธรรมสอน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,นบ. 
E-Mail :apidet
โทรศัพท์ : 042 - 244553
kanokwan นางกนกวรรณ  แก้วมุงคุณ
ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
วุฒิการศึกษา : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ),
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
E-Mail :kanokwan
โทรศัพท์ : 042 - 244553
nuyyaya นางสาวณัฐยา  เทพสุนทร
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
E-Mail :nantiya
โทรศัพท์ : 042 - 244553
phattarapon resize นางสาวภัทรภร  โภคาพานิช
ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) 
        บริหารธุรกิจมหาฑิต
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 042 - 244553
porapuk นางสาวภรภัค  รัชตะกุลนนท์
ตำแหน่ง  : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 042 - 244553

 

 5 3 2

 

 กลับหน้าหลัก