กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

supaporn นางสุภาพร  นรินยา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
E-Mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042 - 244553
 lin wilailux นางวิไลลักษณ์  ผิวหูม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
E-Mail :wilailak
โทรศัพท์ : 042 - 244553
 
 jiratchaya นางสาวจิรัชยา  กำมะณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การเงิน)
E-Mail :jrachaya
โทรศัพท์ : 042 - 244553
van soraya  นางสาวโสรยา   พิมลพร
ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
วุฒิการศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 042 - 244553
 ratchanin นางสาวรัชนินทร์  ทองช่วย
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป),           
MBA(ธุรกิจเกษตร)
E-Mail :ratchanin
โทรศัพท์ : 042 - 244553

5 3 2

 

กลับหน้าหลัก