กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

1496921448 Double Arrow Right พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอเมืองอุดรธานี ACP PDF 2 file document

somchit นายสมชิตร  มณีสาร
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
วุฒิการศึกษา :
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 42 - 244553
namfon นางน้ำฝน  แก้วศิลา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042 - 244553
vassana นางสาววาสนา  บุบผาแสง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042 - 244553
sunee นางสาวสุนีย์  แซ่เต๋ง 
ตำแหน่ง  : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042 - 244553
ratchakon นางสาวรัชนีกร  บุญสังข์  
ตำแหน่ง  : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา  :  บธ.บ.(การบัญชี)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042 - 244553 
rattana นางสาวรัตนา  เศวตวงศ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป),MPA
E-Mail :ratana
โทรศัพท์ : 042 - 244553
sawai นายเสถียร  ทองน้อย
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2
วุฒิการศึกษา : ม.6
E-Mail :udonthani55
โทรศัพท์ : 042 - 244553

 

 5 3 2

 

กลับหน้าหลัก