กลุ่มตรวจการสหกรณ์

vachira นายวชิระ  แก้วพะเนาว์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042 - 244553
pimporn นางสาวพิมพร  แสงภักดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042 - 244553
yadthana นายยุทธนา  ศรีธรสุทธิ์
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042 - 244553
Aoravan นางสาวอรวรรณ  มีหลง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ (บธ.บ)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042 - 244553
ranjadakamon นางสาวรัษฎากมล  ธรรมวิเศษ
ตำแหน่ง : นิติกร
วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต
E-Mail : udonthani55 
โทรศัพท์ : 042 - 244553

 

 5 3 2

 

 กลับหน้าหลัก