กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

1496921448 Double Arrow Right พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอศรีธาตุ , อำเภอวังสามหมอ , อำเภอสร้างคอม, อำเภอทุ่งฝน, อำเภอบ้านดุง ACP PDF 2 file document 

panatta นางสาวปณัฐตา  มาหา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บธ.ม. (สาขาการจัดการทั่วไป)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042 - 244553
phanya นายปัญญา  น้อยมะลิวัน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
วุฒิการศึกษา : ปวส.(การบัญชี)
E-mail :panya
โทรศัพท์ : 042 - 244553
varunya นางวรัชยา  อินทรกองแก้ว
ตำแหน่ง  : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ ,
      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์    042 - 244553
nathamon นางนัทธมน  เทพมุณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บช.บ. การบัญชี
E-mail :nattamon
โทรศัพท์ :  042 - 244553
yu นางณัฎฐ์วรภา  ศรีดา
ตำ
แหน่ง  : นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
E-Mail :natvorapa
โทรศัพท์ : 042 - 244553
atchara นางสาวอัจฉรา  คำจันทร์
ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : ปวส.การบัญชี
E-Mail :kai
โทรศัพท์  : 042 - 244553
chatjavan นายชัชวาล  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
E-Mail :udonthani55
โทรศัพท์ : 042 - 244553

 

 5 3 2

 

กลับหน้าหลัก