กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

1496921448 Double Arrow Right พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอน้ำโสม , อำเภอนายูง , อำเภอบ้านผือ , อำเภอเพ็ญ ACP PDF 2 file document

wacharin1 นายวัชรินทร์  ขำคม
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
วุฒิการศึกษา  :  ป.สหกรณ์
E - mail : 
โทรศัพท์  042 - 244553
sittisak ว่าที่ร.ต.สิทธิศักดิ์  จันทน์หอม
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(บัญชี)  
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  042 - 244553
mulika ชื่อ นางสาวมัลลิกา  พันธุ์เทียม 
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บริหารธรุกิจบัณฑิต
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 
E - mail : mullika_phanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์ : 042 - 244553
apissa นางสาวอภิสรา  เมฆวัน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การบัญชี)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042 - 244553
kawalee

ชื่อ : นางสาวเกวลี  คอกทอง
ตำแหต่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
E - mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 042 - 244553

 

 5 3 2

 

กลับหน้าหลัก