กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

1496921448 Double Arrow Right พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอหนองวัวซอ , อำเภอโนนสะอาด , อำเภอหนองแสง , อำเภอกุดจับ ACP PDF 2 file document

somchat นายสมชาติ  แจงกลาง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
วุฒิการศึกษา : สส.บ.(สหกรณ์)
E-Mail : somchard
โทรศัพท์ : 042 - 244553
 
atid นายอาทิตย์  พรมทะรือ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต
E-Mail :artid
โทรศัพท์ :  042 - 244553
no -ว่าง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ     
การศึกษา : 
E-mail : 
โทรศัพท์   : 042 - 244553
nuntiya นางนันทิยา  บำรุงนอก 
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(บัญชี)
E-Mail :nantiya
โทรศัพท์ : 042 - 244553
sakolsupa นางสาวสกลสุภา  เพชรคำจันทร์
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : ปวส.(บัญชี)
E-Mail :sakonsupa
โทรศัพท์ : 042 - 244553
yodsapat นายยศพัทธ์  กิติราช
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : วศ.บ.อุตสาหการ
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 042 - 244553
sakon นายสาคร  แก้วภูบาล
ตำแหน่ง  :  พนักงานขับรถยนต์ ส.2
วุฒิการศึกษา : ม.6
E-Mail :udonthani55
โทรศัพท์ : 042 - 244553

 

 5 3 2

 

กลับหน้าหลัก