อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

                  1. จัดทำและรวบรวมแผนงาน คำขอตั้งงบประมาณ
                  2. ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการต่างๆ รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลด้านสหกรณ์
                  3. งานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงานรวมทั้งงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป 
                  4. ดำเนินงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
                  5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

     1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะผู้จัดตั้งเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ตรวจสอบและเสนอความเห็น และคำปรึกษาในด้านการกำหนดข้อบังคับสหกรณ์ ศึกษาวิเคราะห์ ถึงความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสหกรณ์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ให้รวมถึง การควบสหกรณ์ การแยกสหกรณ์ การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ และการเลิกสหกรณ์ด้วย ทั้งนี้ ให้รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่น ต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เช่นเดียวกัน โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ค่าใช้จ่ายและข้อมูลด้านบุคคลอื่น ๆ ของกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะขอจัดตั้งนั้น หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์จะดำเนินการรวบรวมให้

     2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพและกลุ่มลักษณะอื่น ว่าเมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา และสามารถดำเนินการบริหารกลุ่มไปได้ด้วยดีเพียงใด เพราะกลุ่มที่ตั้งขึ้นมานั้นจะต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ฉะนั้น จะต้องทำการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทางเพื่อให้กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานภายหลังการจัดตั้ง

     3. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่นที่จัดตั้งขึ้นมาว่ามีปัญหาในการดำเนินงานอย่างไร และหากพบปัญหาจะต้องเข้าไปทำการช่วยเหลือหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ เช่น ในกรณีที่สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร มีปัญหาในด้านการตลาดก็ต้องประสานงานกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ให้เข้าไปทำการช่วยเหลือหรือถ้ากรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการก็ต้องประสานงานกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ให้เข้าไปทำการช่วยเหลือ หรือประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น

     4. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอื่น ๆ

     5. ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งและการส่งเสริมให้กับหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ จากการที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้ทำการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ต่าง ๆ แล้ว และให้หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ไปดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์หรือกลุ่มตามขั้นตอนและวิธีการ ซึ่งในระหว่างดำเนินการจัดตั้งนั้น ถ้ามีปัญหาในการดำเนินงานเกิดขึ้นหรือเมื่อจัดตั้งแล้วและมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริม กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ปัญหาเหล่านั้นกับหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

    6. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่สหกรณ์ พร้อมกับติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการและภาวะการเงินของสหกรณ์รวบรวม ประเมินผลการรายงานของผู้ตรวจการสหกรณ์ วินิจฉัยสั่งการให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามที่ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจพบภายในเวลาที่กำหนด ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องในสหกรณ์ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ข้าราชการในหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์ เพื่อการแก้ไขปัญหา และการรายงานในระดับจังหวัดกับกรมฯประสานกับกลุ่มในจังหวัดในแต่ละกรณี และสำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ในส่วนกลาง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวให้รวมถึงกลุ่มเกษตรกรด้วย

    7. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่น ในระดับเพิ่มรายได้เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง การคัดเลือกเพื่อรับการสนับสนุนจากภาครัฐ การพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้

    8. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    9. ในกรณีที่มีนิคมสหกรณ์อยู่ในจังหวัดให้ปฏิบัติการสำรวจทำแผนที่ในสนาม ได้แก่ การสำรวจสภาพภูมิประเทศเพื่อทำโครงการทางช่างชั้นต้นเกี่ยวกับการสำรวจวงรอบ-กันเขต วงรอบ-ระดับ รายแปลง แบ่งแปลงผังบริเวณ การสำรวจอุทกวิทยา เป็นต้น และแก้ไขกรณีพิพาทเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมสหกรณ์

  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคล การบริหารการจัดการ และการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่นมีความเข้มแข็ง โดยการแนะนำช่วยเหลือสหกรณ์หรือกลุ่มต่าง ๆ ในการวางแผน จัดทำกลยุทธ์ จัดทำโครงการและกิจกรรมการผลิตในระดับที่เป็นธุรกิจได้ ให้คำแนะนำการดำเนินงานของสหกรณ์หรือกลุ่มให้สามารถดำเนินธุรกิจตามแผนได้อย่างครบวงจรและมีศักยภาพ สำหรับการบริหารงานบุคคลจะต้องแนะนำให้สหกรณ์และกลุ่ม จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มช่วยเหลือ แนะนำในการกำหนดตัวบุคคล กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับขนาดโครงสร้างปริมาณธุรกิจ ระบบงาน การบริหาร วิธีดำเนินการ รวมทั้งแนะนำให้มีการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหา การลงทุน การบริหารเงินทุน และการประกอบธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่น โดยจะต้องทำการวิเคราะห์ ถึงความเป็นไปได้ของโครงการที่สหกรณ์และกลุ่ม เสนอว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุนรวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ากับการลงทุน

3. ศึกษา วิเคราะห์ถึงความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่น รวมทั้งการติดตามและประเมินผล ในกรณีที่ได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของโครงการแล้วว่าสหกรณ์และกลุ่ม มีโครงการจะลงทุนทำธุรกิจแต่มีปัญหาในเรื่องเงินทุนและสินเชื่อ ควรแนะนำแหล่งเงินทุนให้แก่สหกรณ์และกลุ่มนั้น ๆ

4. ดำเนินการติดตามประเมินผลการให้สินเชื่อ และเงินทุนที่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่น ได้รับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งเร่งรดการส่งชำระหนี้ เตือนหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระ

5. ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ หลังจากที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยส่งเสริมฯ ไปแล้ว แต่มีปัญหาในการปฏิบัติงานเกิดขึ้น

6. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตในระดับธุรกิจให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด และส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่นที่จัดตั้งขึ้นมาให้มีการดำเนินการทางด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและสมาชิกของกลุ่ม โดยในการดำเนินธุรกิจหรือดำเนินการใด ๆ ของกลุ่มนั้น ถ้ามีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น จะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย

2. ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เพราะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่น ผลิตขึ้นมานอกจากจะต้องมีตลาดมารองรับแล้วปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือรูปแบบการบรรจุผลิตภัณฑ์หรือหีบห่อก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะถ้าผลิตภัณฑ์มีรูปแบบการบรรจุที่สวยงามย่อมเป็นที่ต้องการของตลาด จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้นจากปกติได้ทางหนึ่ง ฉะนั้น จึงต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์หรือกลุ่มต่าง ๆ ผลิตสินค้าหรือผลผลิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาเรื่องการบรรจุหีบห่อให้ได้มาตรฐานและต่อเนื่อง

3. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาดและส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่น รวมทั้งหาลู่ทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทำการรวบรวมวิเคราะห์ สำรวจข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดและธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่ม   ดำเนินการสำรวจปริมาณการผลิตของสมาชิกและความต้องการของตลาดเพื่อให้ปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและไม่ก่อให้เกิดสินค้าล้นตลาด นอกจากนั้น จะต้องส่งเสริมให้สหกรณ์หรือกลุ่มต่าง ๆ รู้จักการวางแผนในการผลิตให้พอดี ติดตามข้อมูลข่าวสายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาดและธุรกิจ เพื่อจะได้แจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและใช้ประกอบในการวางแผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ การกระจายข่าวตามท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารได้รับรู้กันโดยทั่วไป

     สำหรับการส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์นั้น จะต้องส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ หรือสหกรณ์กับบุคคลภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจภายในสหกรณ์และระหว่างสหกรณ์ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเชื่อมโยงเครือข่ายของสหกรณ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

4. ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดูแลรักษาและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต โดยเป็นการประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในการดูแล รักษา ซ่อมแซมเทคโนโลยีการผลิตของสหกรณ์หรือกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง

5. ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ เพราะจากการที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางต่าง ๆ ให้หน่วยส่งเสริมฯ นำไปปฏิบัติในการส่งเสริมแล้วในกรณีที่มีปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเกิดขึ้น จะต้องเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยส่งเสริมฯ เพื่อจะได้นำไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไป

6. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจการสหกรณ์

        มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และแนวทางการตรวจการสหกรณ์ รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนาในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการกาหนด/การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการติดตามการชาระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และติดตามการดาเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามและดาเนินการ ประเมินผลการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 5

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

             1. การเผยแพร่  และให้ความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ว่าด้วยเรื่องอุดมการณ์  หลักการ  และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป            
             2. ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
             3. ให้การส่งเสริม  ช่วยเหลือ  สนับสนุน  แนะนำ  การขอจัดตั้ง  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แก่บุคคลผู้สนใจ  รวมถึงการควบคุมสหกรณ์  การแยกสหกรณ์
             4. ให้การส่งเสริม  ช่วยเหลือ  สนับสนุน  แนะนำ  การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  และชุมนุมสหกรณ์  แก่คณะบุคคลผู้ขอจัดตั้ง  รวมถึงการควบสหกรณ์  การแยกสหกรณ์  และการเลิกสหกรณ์ และการให้ส่งเสริม  สนับสนุน  แนะนำสหกรณ์ในการดำเนินงานภายหลังการจัดตั้ง  เพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสหกรณ์
             5. ส่งเสริม  แนะนำ  เร่งรัด  การดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ  ระเบียบ  ข้อกำหนดต่าง ๆ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ นโยบาย มติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ มติที่ประชุม ของคณะกรรมการดำเนินการเพื่อการป้องปรามและป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น   ตัวอย่างเช่น  การให้คำแนะนำให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ส่งสำเนารายงานการประชุมใหญ๋ให้ตรงตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้การแนะนำ ดูแลกรรมการดำเนินการของฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ หรือมติที่ประชุมใหญ่และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตลอดจนคำสั่ง คำแนะนำ และระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นต้น
             6. ตรวจ  แนะนำ  วิธีการปฏิบัติงาน  การบริหารงาน  การเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานทางการเงินและบัญชี  เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น  ตัวอย่างเช่น  การตรวจแนะนำการเงินของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย  การแนะนำให้กรรมการสหกรณ์ได้ตรวจนับเงินสดอย่างสม่ำเสมอ  เป็นต้น
             7. จัดให้มีการประชุมเสวนาสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  เพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตัวอย่างเช่น  การสอบทานหนี้สิน  การสอบทานหุ้น  และเงินฝากของสมาชิก  เป็นต้น
             8. ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ติดตาม  การดำเนินการแก้ไขการทุจริต  ข้อบกพร่องของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  ตามที่ผู้ตรวจการสหกรณ์  และผู้ตรวจสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สั่งการ
             9. ให้การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง  ให้การแนะนำ  ส่งเสริม  เผยแพร่  และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์  หลักการ  และวิธีการสหกรณ์แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร เพื่อการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานตามระบบสหกรณ์
            10. ให้คำปรึกษา  แนะนำ  เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มลักษณะอื่น ที่จัดตั้งขึ้นมาให้มีการดำเนินการทางด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม  โดยถ้ามีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น  จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย
            11. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า  การบรรจุภัณฑ์  และรูปแบบการบริการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มลักษณะอื่น  ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
            12. ส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ให้มีการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์  หรือสหกรณ์กับบุคคลภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกัน  รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเชื่อมโยงเครือข่ายของสหกรณ์ให้ทราบโดย ทั่วถึงกัน
            13. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารการจัดการ  และการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มลักษณะอื่น  มีความเข้มแข็ง  โดยการแนะนำช่วยเหลือในการวางแผนการจัดทำกลยุทธ์   การจัดทำโครงการและกิจกรรมการผลิตในระดับที่เป็นธุรกิจได้อย่างครบวงจรและมีศักยภาพ
            14. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มลักษณะอื่น  การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับขนาดโครสร้าง ปริมาณธุรกิจ ระบบงานการบริหาร วิธีการดำเนินการ รวมทั้งแนะนำให้มีการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
             15. วิเคราะห์  และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ  การสนับสนุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มลักษณะอื่น  ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน  อย่างไร  โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบเกี่ยวกับการลงทุน  การจัดหาแหล่งเงินทุน  รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการบริหารเงินทุนของสหกรณ์  และกลุ่มต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับการลงทุน
             16. ติดตาม  ประเมินผลการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์  และเงินทุนที่สหกรณ์ได้รับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  เช่น  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  พร้อมทั้งการเร่งรัดการส่งชำระหนี้  การเตือนหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ
             17. ให้การส่งเสริม  สนับสนุน แนะนำ  ให้สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มลักษณะอื่น  มีส่วนร่วมในการพัฒนา  วางแผนงาน  โครงการ  สามารถดำเนินการและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
             18. ให้คำแนะนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  เพื่อการวางแผน  และการพัฒนางาน
             19. ประสานงานให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล  รักษา  ซ่อมแซมเทคโนโลยีการผลิตของสหกรณ์หรือกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง
             20. ติดตาม  ประเมินผล  รายงานผลงาน  และโครงการต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
             21. ประสานงานกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  กลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  เพื่อรับมอบงาน  ข้อมูล  ข่าวสาร  และองค์ความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลและความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด  ให้การส่งเสริม  แนะนำ  สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มลักษณะอื่น  และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงาน  โดยมีภารกิจหลัก ๆ ที่ต้องประสานกับแต่ละกลุ่มงานดังนี้
                   21.1 ประสานกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ในภารกิจงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  ชุมนุมสหกรณ์  ให้กับบุคคลผู้ขอจัดตั้ง  รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบเอกสารประกอบการขอจัดตั้ง  และการดำเนินการในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้กลุ่มจัดตั้งฯ นำเสนอคำขอจดทะเบียนสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์  ภายหลังนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้วจะต้องให้การส่งเสริม  แนะนำ  เป็นที่ปรึกษาและประสานงานเพื่อการจัดองค์กร  การจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรและชุมนุมสหกรณ์  ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์  การดำเนินการดังกล่าวนี้ให้รวมถึงการตรวจสอบขั้นต้นในการจดทะเบียนสหกรณ์  แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  การขอความเห็นชอบและกำหนดระเบียบเพื่อถือใช้  การควบสหกรณ์  การแยกสหกรณ์  และการเลิกสหกรณ์ด้วย
                   21.2 ประสานกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เพื่อรับและส่งมอบงานและข้อมูล  หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ  การส่งเสริมการตลาด  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้า  การบรรจุภัณฑ์ของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มลักษณะอื่น  รวมถึงการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดของสหกรณ์กับสหกรณ์  สหกรณ์กับภาคเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อนำไปปฏิบัติหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ให้การส่งเสริม  สนับสนุน  ช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจ  ให้กับสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มลักษณะอื่น  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จะทำหน้าที่คอยสนับสนุน  ช่วยเหลือ  แนะนำ  และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของหน่วยฯ โดยตลอด
                   21.3 ประสานกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  เพื่อรับและส่งมอบงานและข้อมูล  หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การควบคุมภายในโครงสร้างและการจัดระบบงานการจัดหา  การลงทุนและการบริหารเงินทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  เพื่อนำไปปฏิบัติหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ให้การส่งเสริม  สนับสนุน  ช่วยเหลือการบริหารจัดการองค์กร  และการเงินของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มลักษณะอื่น  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์จะคอยสนับสนุน  ช่วยเหลือ  แนะนำ  และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของหน่วยฯ โดยตลอด
                   21.4  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

5 3 2