ผลการปฏิบัติงาน (แสดงผลการเบิกจ่าย)

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 new

a2ตุลาคม 63 a2พฤศจิกายน 63 a2ธันวาคม 63 a2มกราคม 64
a2กุมภาพันธ์ 64 a2มีนาคม 64 a2เมษายน 64 a2พฤษภาคม 64
a2มิถุนายน 64 a2กรกฎาคม 64 a2สิงหาคม 64 a2กันยายน 64

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

a2ตุลาคม 62 a2พฤศจิกายน 62 a2ธันวาคม 62 a2มกราคม 63
a2กุมภาพันธ์ 63 a2มีนาคม 63 a2เมษายน 63 a2พฤษภาคม 63
a2มิถุนายน 63 a2กรกฎาคม 63มิ a2สิงหาคม 63 a2กันยายน 63

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

a2ตุลาคม 61  a2พฤศจิกายน 61 a2ธันวาคม 61 
a2มกราคม 62 
a2กุมภาพันธ์ 62  a2มีนาคม 62 
a2เมษายน 62 
a2พฤษภาคม 62 
a2มิถุนายน 62  a2กรกฎาคม 62 
a2สิงหาคม 62 
a2กันยายน 62 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

a2ตุลาคม 60 a2พฤศจิกายน 60 a2ธันวาคม 60 a2มกราคม 61
a2กุมภาพันธ์ 61 a2มีนาคม 61 a2เมษายน 61 a2พฤษภาคม 61
a2มิถุนายน 61 a2กรกฎาคม 61 a2สิงหาคม 61 a2กันยายน 61

 

ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

a2ผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่าย เดือน  สิงหาคม  2560  
a2ผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่าย เดือน  กรกฎาคม  2560  
a2ผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่าย เดือน  มิถุนายน  2560  
a2ผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่าย เดือน  พฤษภาคม 2560  
a2ลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่าย เดือน  เมษายน 2560  
a2ผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่าย เดือน  มีนาคม 2560  
a2ผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่าย เดือน  กุมภาพันธ์ 2560 
a2ผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่าย เดือน  ตุลาคม 2559- มกราคม 256    

 

   

5 3 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

a2ตุลาคม 60 a2พฤศจิกายน 60 a2ธันวาคม 60 a2มกราคม 61
a2กุมภาพันธ์ 61 a2มีนาคม 61 a2เมษายน 61 a2พฤษภาคม 61
a2มิถุนายน 61 a2กรกฎาคม 61 a2สิงหาคม 61 a2กันยายน 61