KM

ปี 2564
การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

ปี 2563

- การประชุมกลุ่มแบบ New Normal

- การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

- ระบบงานสารบรรณ  

ปี 2562

-   การจัดตั้งสหกรณ์

-   การทำงานเป็นทีม

-   การแก้ไขข้อบกพร่อง

ปี 2560

         ปี 2560 - การเขียนหนังสือราชการ

 

ปี 2559

     ปี 2559 - การวิเคราะห์ต้นทุนธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร
     ปี 2559 - การประชุมกลุ่มสมาชิก
     ปี 2559 - การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน

ปี 2558
     ปี 2558 - การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร (สหกรณ์จังหวัด)
     ปี 2558 - การควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     ปี 2558 - การรวบรวมข้าว
 
ปี 2557
     ปี 2557 - การเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ที่ดี (สหกรณ์จังหวัด)
     ปี 2557 - โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองครบวงจร หน้า 1-8 / หน้า 9-15

ปี 2556
     ปี 2556 -เรื่องการชำระบัญชีสหกรณ์

 

80