ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน

 

bullet red ข้อมูลสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร

>> จำนวนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

- สถานะสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 

- ที่อยู่ของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

>> จำนวนสมาชิกสหกรณ์  /  กลุ่มเกษตรกร

>> ข้อมูลจดทะเบียน

>> ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

- สหกรณ์

- กลุ่มเกษตรกร

>> ผลประเมินมาตรฐานสหกรณ์

>> ธรรมาภิบาล  CQA

>> สหกรณ์ในโรงเรียน

>> สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ (ในจังหวัดอุดรธานีไม่มี)

bullet red โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด

>> แผน / ผลการดำเนินงาน

bullet red โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.

>> แผน / ผลการดำเนินงาน

bullet red อุปกรณ์การตลาด

bullet red ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง (รายงานผล)

bullet red แผนงาน /โครงการและงบประมาณ 

bullet red บุคลากร