แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)
     ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
          กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (1)

2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
     ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
               กิจกรรมรอง : รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (2)           
               กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                    กิจกรรม : พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  (3)
                    กิจกรรม : การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ติดตามเงินทุน และการเร่งรัดหนี้ดำเนินคดี (4)
               กิจกรรมรอง : พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป (7 มิถุนายน) (5)
     โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี2562 (6) 
          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
               กิจกรรมรอง : พัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
     โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพส. / กจส.) (7)
          กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
               กิจกรรมรอง : 1. แผนความเข้มแข็ง : พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร 
                                    2. พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
               กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ) (8)
               กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ) เพิ่มเติม (9)
   โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร (10)
          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
               กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     โครงการส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่ (11)
          กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์
               กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ (12)
          กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
               กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  (13)
          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
               กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  (14)
          กิจกรรมหลัก : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)
               กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพภาคผลิตสินค้าเกษตร  (15)
          กิจกรรมหลัก : สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
               กิจกรรมรอง : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
     โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  (16)
          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
               กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                    กิจกรรม : เกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ.2562

4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
     โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (17)
          กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
               กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  (18)
          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
               กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ