แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

****************

bullet purpleแผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหา ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2563

**********************

bullet pinkแผนงานบุคลากรภาครัฐ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
         รายการ  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
         กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

bullet pinkแผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
         กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
         
กิจกรรมรอง  พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป
         
กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                   X  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
                   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
                   X  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
                   X  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
                   X  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
                   Xฝ่ายบริหารทั่วไป
                      - งานประชาสัมพันธ์
                      - จ้างเหมาบริการ
                      - ค่าเช่าทรัพย์สิน/ค่าสาธารณูปโภค
                      - การจัดซื้อจัดจ้าง
                   X  กลุ่มตรวจการสหกรณ์
                       - กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์
                       - กำกับ ดูแล ตรวจสอบกลุ่มเกษตรกร
                       - การตรวจการสหกรณ์ (รายคน)
                       - การตรวจการสหกรณ์ (ทีม)
                       - การแก้ไขข้อบกพร่องกลุ่มเกษตรกร
                       - ชำระบัญชี
                   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
                       - แนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน
                       - การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                       - เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
                       - การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
                       - การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
 
                  X  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
                           - สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพฯ
                      - การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
                      - การจัดทำทะเบียนสมาชิกและหุ้นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
                      - การส่งเสริมจำนวนสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น
                      - การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ยกระดับชั้นสหกรณ์
 
                 X  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
                      - ปริมาณธุรกิจ/อุปกรณ์ตลาด/การรวบรวมและแปรรูปยางพารา/อัตราส่วนการออมต่อหนี้สิน/สนับสนุนการประกอบอาชีพ
                      - การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ

  bullet pinkแผนงานบูรณาการ  พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบฐานราก
          โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
         
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
 
          โครงการ  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
           กิจกรรมหลัก  เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร

  bullet pinkแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
          โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          กิจกรรมหลัก  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
               - โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 
              - กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนฯ
               - กิจกรรม ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ฯ