แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

*************************

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ด้านการแก้ไขความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน   
    - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง     
      กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
    กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
    กิจกรรมรอง - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
         ** แผนส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
(สหกรณ์) / (กลุ่มเกษตรกร)
         ** แผนปฏิบัติการ (Action Plan) (ภาพรวมจังหวัด)

ฝ่ายบริหารทั่วไป (Action Plan ตามแผนงานพื้นฐาน/แผนแนะนำส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป : ผู้กำกับผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด)
         ** งานอำนวยการ 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (Action Plan ตามแผนงานพื้นฐาน/แผนแนะนำส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
(ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ : ผู้กำกับผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด)
         ** ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
         ** ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
         ** ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         ** ส่งเสริมสหกรณ์การจัดทำทะเบียนหุ้นสมาชิกและทะเบียนหุ้นสหกรณ์ 
         ** ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
         
** ส่งเสริมสหกรณ์การจัดทำทะเบียนหุ้นสมาชิกและทะเบียนหุ้นกลุ่มเกษตรกร 
         ** การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 
         ** กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน
       
        ** คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ 
        ** ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนฯ
        ** ขับเคลื่อนปรัญญาเศรษฐกิจ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ (Action Plan ตามแผนงานพื้นฐาน/แผนแนะนำส่งเสริมพัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ : ผู้กำกับผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด)
         1. การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
         2. 
การประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน (ตามเกณฑ์ยกระดับชั้นสหกรณ์) 
         3. การประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน (ตามเกณฑ์ยกระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร) 
         4. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

         5. โครงการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
         6. โครงการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
         7. โครงการเงินกองทุนสงเคราะห์ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะ 1 
         8. โครงการติดตามเร่งรัดดำเนินการคดีและชำระหนี้ค้างชำระเงินกองทุนนอกงบประมาณเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
         9. โครงการติดตามเร่งรัดดำเนินการคดีและชำระหนี้ค้างชำระเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
         10. โครงการติดตามแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ (เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร) 
         11. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2        
      

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (Action Plan ตามแผนงานพื้นฐาน/แผนแนะนำส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ : ผู้กำกับผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด)
          1. การแนะนำส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
         2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร 
         3. การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
         4. การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร 
         5. ขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร 
         6. ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม  
         7. ติดตามงบประมาณเงินอุดหนุนที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับจากกรม ระหว่างปี 2560 - 2564 
         8. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์          
         9. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ 
         10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ 
         11. ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น 
         12. โครงการนำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 
         13. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจโดยหลักการตลาดนำการผลิต 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ (Action Plan ตามแผนงานพื้นฐาน/แผนแนะนำส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
(ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ : ผู้กำกับผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด)
          1. แนะนำ ส่งเสริม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง (ตรวจการสหกรณ์) 
         2. แนะนำ ส่งเสริม กำกับดูแล ป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง (กลุ่มเกษตรกร) 
         3. แนะนำส่งเสริม กำกับดูแลตรวจสอบให้ดำเนินกิจการตาม ข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายอื่น 
         4. การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามขั้นตอนที่กำหนดตามคู่มือการชำระบัญชี 
         5. ด้านการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
         6. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด 
         7. ประสิทธิภาพของการบริหารงาน (การแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจการ การบริหารงานของกลุ่มเกษตรกร) 
         8. ประสิทธิภาพของการบริหารงาน (การแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจการ การบริหารงานของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร) 
         9. ประสิทธิภาพของการบริหารงาน (การแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจการ การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร) 
         10. ประสิทธิภาพของการบริหารงานของกลุ่มเกษตรกร แก้ไขข้อบกพร่อที่ตรวจพบใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         11. ประสิทธิภาพของการบริหารงานของกลุ่มเกษตรกร แก้ไขข้อบกพร่อที่ตรวจพบใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         12. ประสิทธิภาพของการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร แก้ไขข้อบกพร่อที่ตรวจพบใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         13. สหกรณ์ได้รับการแนะนำส่งเสริม กำกับ ดูแล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์การกำกับ ดูแล ตามมาตรา 892 แห่ง พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
         14. สหกรณ์ได้รับการกำกับ ดูแล ตรวขสอบแก้ไขตามแนวทางที่กรมกำหนด (ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์) 

กลุ่มงานการเงิน (Action Plan ตามแผนงานพื้นฐาน/แผนแนะนำส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
          ** การจัดทำฐานข้อมูลด้านการเงินและการบัญชี 

     กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ภาพรวมของกลุ่ม [สุรพล/นิตยา/วาสนา/สุนีย์/รัชนีกร
                                     (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 : ผู้กำกับผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด)
    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ภาพรวมของกลุ่ม [เดชา/ปัญญา/วรัชยา]
                                     (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 : ผู้กำกับผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด)
    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ภาพรวมของกลุ่ม [สมชิตร/อภัย
                                     (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 : ผู้กำกับผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด)
    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ภาพรวมของกลุ่ม [วัชรินทร์/สิทธิศักดิ์/มัลลิกา
                                     (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 : ผู้กำกับผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด)
    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ภาพรวมของกลุ่ม [สมชาติ/อาทิตย์/ปณัฐตา]
                                     (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 : ผู้กำกับผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด)

3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
    กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    กิจกรรมรอง - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
            ** ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
            ** ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            ** ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ในสหกณณ์และกลุ่มเกษตรกร
           ** เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรุปผลผลิตทางเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรicon new

 4. แผนงานบููรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
    กิจกรรมหลัก : หลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
    โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
            ** ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร