วันที่ 23​ กรกฎาคม​ 2564​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายจำรัส  กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม​ คณะ​อนุกรรมการพิจารณางินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งมีสหกรณ์ได้การอนุมัติเงินกู้ จำนวน 1 สหกรณ์  เป็นเงิน 5 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย พร้อมกับพิจารณาขยายเวลาชำระหนี้ 1 แห่งและขยายเวลาบังคับคดี 2 แห่ง