วันที่ 15 มีนาคม​ 2565​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายจำรัส  กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม​ คณะ​อนุกรรมการพิจารณางินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งมีสหกรณ์ได้การอนุมัติเงินกู้ จำนวน 3 สหกรณ์  เป็นเงิน 10,300,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืม เป็นค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร (ปลูกอ้อย) เพื่อจัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพในยุค New Normal และสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์