วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และแผนงาน/โครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการเข้าร่วมประชุมกลุุ่มละ 3 คน และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ทั้งนี้ นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ได้มีการตรวจคัดครองผู้เข้าร่วมประชุมโดยการ วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากาก และล้างมือด้วยเจอแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องประชุม และมีการนั่งประชุมโดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)