ฝ่ายบริหารทั่วไป

prasit 1 นายประสิทธิ์  เทพมูณี
ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
                หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  042 - 244553
khanyanan 1 นางสาวกัญญาณัฐ  สุพันธ์
ตำแหน่ง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  042 - 244553
cattunlin นางสาวแคทริน  ครโสภา
ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วุฒิการศึกษา : 
E-mail : -
โทรศัพท์  042 - 244553
adul นายอดุลย์  ธรรมสอน
ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  042 - 244553 
narubet สิบเอกนฤเบศร์  ทองใบ
ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ (การจัดการโรงแรมโรงแรมและ
การท่องเที่ยว)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  042 - 244553  
warangkana นางสาววรางคณา  พรหมมาอาจ
ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา : ปวส. การบัญชี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  042 - 244553   
bangon นางสาวบังอร  คำระกาย
ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  042 - 244553  
ชื่อนางสาวอุษณียาภรณ์  แก้วภูบาล
ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา : 
E-mail : -
โทรศัพท์  042 - 244553  
supoj ชื่อนายสุพจน์  เกษแก้ว
ตำแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ ส.2
วุฒิการศึกษา :  ป.4
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  042 - 244553 

 5 3 2