รายงานผลการขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

S 4620303 - โครงการตลาดนำการผลิต ปี 2564
- แบบรายงาน
S 4620302 - ความเป็นมาของแปลงใหญ่
- สรุปจำนวนแปลงใหญ่จังหวัดอุดรธานี
 S 4620301  - ทะเบียนคุมอุปกรณ์การตลาด
S 4620300 - ทะเบียนคุมผลการตรวจการสหกรณ์ 
S 4620299 - การเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์
S 4620297 - โครงการยกระดับชั้นในปีงบประมาณ 2565
- แบบงานยกระดับชั้น