กลุ่มจัดและส่งเสริมสหกรณ์

jomprasan ว่าที่ร.ต.จอมประสาน  ผิวหูม
ตำแหน่ง   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
                ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : วท.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  042 - 244553
 tipsuda นางสาวทิพย์สุดา  กลิ่นคล้ายกัน
ตำแหน่ง   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(การบัญชี), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  042 - 244553
 udsaporn65 นางสาวอัษฎาพร  พิบูลย์
ตำแหน่ง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
E-mail : 
โทรศัพท์  042 - 244553
 chanunchida นางสาวชนัญชิดา  สารชัย
ตำแหน่ง   นักวิชาการสหกรณ์ 
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(บริหารทรัพยากรมนุษย์)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  042 - 244553 
tharana  นางธารณา  ทิพย์กรรณ
ตำแหน่ง   นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  042 - 244553  

 

 5 3 2