แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

*************************

 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ    
    ผลผลิต  :  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
     
    กิจกรรมหลัก  :   ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ ani217 (คลิก) 11 ต.ค. 2565

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ผลผลิต  :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ    
    กิจกรรมหลัก  :   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    
    กิจกรรมรอง   :   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                             
                            2.1 รายจ่ายเพื่อการลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ani217 (คลิก20 ต.ค. 2565
                            2.2 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งานอำนวยการ) ani217 (คลิก12 ต.ค. 2565 
                            2.3 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
                                  - การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ani217(คลิก10 พ.ย. 2565    
                                  - การส่งเสริม แนะนำ การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ ani217 (คลิก10 พ.ย. 2565   
                                  - สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ani217 (คลิก10 พ.ย. 2565   
                                  - การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ani217 (คลิก10 พ.ย. 2565  
                                  - การส่งเสริมการเพิ่มจำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ani217(คลิก10 พ.ย. 2565   
                                  - การจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสหกรณ์ ani217 (คลิก10 พ.ย. 2565   
                                  - การจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นกลุ่มเกษตรกร ani217(คลิก10 พ.ย. 2565   
                            - การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ani217(คลิก10 พ.ย. 2565   
 
         
 - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน ani217(คลิก23 พ.ย. 2565    
                                - การดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีกำไรประจำปี ani217(คลิก23 พ.ย. 2565 

3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
    ผลผลิต  :  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    กิจกรรมรอง  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                      3.1 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน (คลิก21 ต.ค. 2565  
                      3.2 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  (คลิก21 ต.ค. 2565 
                      3.3 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (คลิก) 21 ต.ค. 2565
                      3.4 ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน  (คลิก) 

4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ผลผลิต  :  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
    กิจกรรมรอง  : ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
                      4.1 โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  (คลิก)  

5. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
    กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  
  กิจกรรมรอง  : ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ani217 (คลิก) 25 พ.ย. 2565
    กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง
  
  กิจกรรมรอง  : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร ani217 (คลิก) 25 พ.ย. 2565
    กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร
  
  กิจกรรมรอง  : ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ani217 (คลิก) 25 พ.ย. 2565

6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจฐานราก   

    กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล
    
                  5.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ani217 (คลิก12 ต.ค. 2565   

                                        123023693