วิสัยทัศน์ (Vision)

“ มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง”

 

พันธกิจ (Mission)

1. ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ และการมีส่วนร่วม

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ  ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์

5. สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการสหกรณ์สากลและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

เป้าหมาย

1  เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีความรู้  เกี่ยวกับอุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์
2.   เพื่อพิทักษ์  รักษา  สิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร
3.   เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
4.   เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงานได้ 
5.   เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและครอบครัวมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น