คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

 bullet blueรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  ที่ (อด) 43/2564  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 (pdf) new
 bullet blueรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  ที่ (อด) 1/2564  ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 (pdf) 
bullet blueรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  ที่ (อด) 13/2562  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (pdf) 
bullet blueคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (อด)34/2561 เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ (pdf)
bullet blueคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่(อด) 24/2561  เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ (pdf)

ทีม 1   /  ทีม2  /   ทีม3   /  ทีม4   / ทีม5   /  ทีม6   /  ทีม 7  /  ทีม 8  /  ทีม 9 

                                                  bullet blueคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (อด) 8/2561 เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์

bullet blueคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (อด) 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์  และ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (อด) 14/2560
         เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  (ไฟล์ pdf)

bullet blueคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (อด) 14/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ icon pdf 32

bullet blueคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (อด) 15/2559 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์
          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  icon pdf 32

bullet blueคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (อด) 16/2559 เรื่อง ตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดอุดรธานี ชุดที่ 1 icon pdf 32

bullet blueคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (อด) 17/2559 เรื่อง ตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดอุดรธานี ชุดที่ 2  icon pdf 32

bullet blueคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (อด) 18/2559 เรื่อง ตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดอุดรธานี ชุดที่ 3  icon pdf 32