รายงานผลการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        

        

ข่าวประชาสัมพันธ์

     nextประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

      next ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการงดให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ

      nextประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

      next สารนายกฯ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

      next ขอความร่วมมือให้ข้าราชการและประชาชนผู้รับบริการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

     nextโครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2565การใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

     next การเผยเเพร่ชุดวิดิทัศน์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"

     next สาส์นวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

     next กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

 

Down