activity

ข่าวประชาสัมพันธ์

click03  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
click03  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
          ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา (ทดสอบสมรรถนะและสอบสัมภาษณ์) พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
click03  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
          ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

     next  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้และความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

     next  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

    nextรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

     next แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน)

     next  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

    next  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 

   next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

   next  แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงฯ ตามความมาตรา 33/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

    next การรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

     next สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2562

     next ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อพาเลทวางยางพารา จำนวน 100 อัน

     next   ประการศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา

     next  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

     next  ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิตรวจสอบผู้ที่มีสิทธิตรวจสอบตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่านทาง Website 

    next  7 มิถุนายน 2560 "วันสหกรณ์นักเรีย

     next  GPP จังหวัดอุทัยธานี   ปี 2558   ปี 2557

    next  หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการ

     next  สารนายกรัฐมนตรี เรื่อง วันสหกรณ์แห่งชาติ

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป