activity

ข่าวประชาสัมพันธ์

new กรมส่งเสริมสหกรณ์แจงปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

click03  ประกาศสหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด เรื่อง จัดซื้อรภบรทุก 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ตอนเดียวขับเคลื่อน 2 ล้อ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

click03 ประกาศสหกรณ์ลานสัก จำกัด เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ตอนเดียวขับเคลื่อน 2 ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

 

     next แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน)

   next  แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงฯ ตามความมาตรา 33/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

    next การรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

     next สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2562

     next ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อพาเลทวางยางพารา จำนวน 100 อัน

     next   ประการศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา

     next  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

     next  ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิตรวจสอบผู้ที่มีสิทธิตรวจสอบตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่านทาง Website 

    next  7 มิถุนายน 2560 "วันสหกรณ์นักเรีย

     next  GPP จังหวัดอุทัยธานี   ปี 2558   ปี 2557

    next  หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการ

     next  สารนายกรัฐมนตรี เรื่อง วันสหกรณ์แห่งชาติ

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

play 16 รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563 

play 16แผนการเเนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบระมาณ 2564

 

  

 

 

 

 

 

Down