นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด เพื่อตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโกดัง(ฉาง) และตู้อบลดความชื้นข้าวเปลือกขนาด 120 ตัน/วัน ซึ่งได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (งบกลุ่มจังหวัด) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสหกรณ์ฯ และให้คำแนะนำการดำเนินงานของสหกรณ์ที่จะทำให้สมาชิกมีความกินดี อยู่ดี โดยสหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ฯ จำหน่ายข้าวเปลือกจากโครงการฯ แล้วจำนวน 6,000 ตัน โดยมีนางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี นายชัยยุทธ กองเขต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี