วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายดิเรก ฅนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 ประชุมตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อติดตามงานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีประเด็นในการตรวจติดตาม คือ โครงการด้านการเกษตรของจังหวัดอุทัยธานี และติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี