วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  โดยนางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งนางาม จัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีนายไมตรี  ไตรติลานันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนางาม  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำสหกรณ์ นักเรียน และครู เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน นิทรรศการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี , นิทรรศการสหกรณ์ 6 ประเภท ได้แก่ ฐานที่ 1 สหกรณ์นิคม ฐานที่ 2 สหกรณ์การเกษตร ฐานที่ 3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ฐานที่ 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานที่ 5 สหกรณ์บริการ ฐานที่ 6 สหกรณ์ร้านค้า เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเผยแพร่การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ การตอบปัญหาชิงรางวัล ด้านการสหกรณ์  และการประกวดผลงานของนักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย การประกวดเรียงความ “สหกรณ์ที่ฉันรู้จัก” และการประกวดวาดภาพระบายสี “สหกรณ์โรงเรียนในฝัน” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี