วันที่ 10 มิถุนายน 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมด้วยนางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลระบำ จังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ  นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้า  โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และการจัดตั้งสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด เพื่อดำเนินการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ชาวบ้านที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน จากนั้นได้เปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาลปี2561 ณ ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หมู่8 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด ตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารสำนักงาน ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์การผลิตของกลุ่มอาชีพ  และในปีงบประมาณ 2561 ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนจ่ายขาดเพื่อก่อสร้าง "อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร" ตามงบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน รวมเป็นเงิน 3,588,295 บาท สำหรับการสนับสนุนเงินทุน สำหรับให้เกษตรกรกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ ในปี 2561 มีแผนให้สหกรณ์กู้จากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อนำไปปล่อยกู้ให้สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ส่วนด้านการส่งเสริมอาชีพ จะใช้ตลาดนำการผลิตและเชื่อมโยงกับสหกรณ์ที่มีการดำเนินธุรกิจเข้มแข็งแล้ว เช่น การส่งเสริมการทำหญ้าหมักเนเปียร์ส่งจำหน่ายให้กับสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด การปลูกข้าวโพดหวาน ปลูกไผ่กิมซุง การส่งเสริมการปลูกพืชผัก และการส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินงานตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล โดยมีสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 40 ราย การจัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบสหกรณ์ เรียนรู้แนวทางของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และได้จัดฐานเรียนรู้นิทรรศการจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี กรมวิชาการเกษตร สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัดฯลฯ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจทำการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ให้เพิ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่ยั่งยืน โอกาสนี้ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ฝากถึงเกษตรและสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่น้อมนำศาสตร์พระราชาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต ซึ่งจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ ค้นหาจุดเด่นของชุมชนตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำกินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ดำเนินการตาม "โคกหนองนาโมเดล"เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องให้กับ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 67 แห่งทั่วประเทศในการมาศึกษาดูงาน และพัฒนาตัวเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน