นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี        นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท และคณะ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เพื่อร่วมกับสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวในจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท เจรจาเตรียมความพร้อมที่จะขายข้าวสารให้กับผู้ซื้อจากต่างประเทศ โดยมีผู้แทนจาก Louis Dreyfus Company ซึ่งเป็นบริษัทการค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรการแปรรูปอาหาร       การขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อขยายช่องทางตลาดข้าวสารของสหกรณ์ ช่วยให้สหกรณ์มีตลาดจำหน่ายข้าวสารที่แน่นอน และยังมีผู้แทนจากบริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ตรวจสอบวัดคุณภาพและปริมาณของสินค้าข้าวได้รับการยอมรับตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้แนะนำการพัฒนาและควบคุมคุณภาพขั้นตอนการผลิตข้าวเพื่อการส่งออก เพื่อให้ข้าวของสหกรณ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามที่ผู้ซื้อต้องการ โดยมีสหกรณ์สนใจเข้าร่วม ประกอบด้วยสหกรณ์           การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองการุ้ง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด