นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ 3 โดยมีนายสมพร ศรีวังยาง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เป็นผู้ชี้แจงที่มาและรายละเอียดของการจัดประชุ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งหมด 40 คน สำหรับการประชุมเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับการค้ำประกัน จำนอง และการโอนสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและปรับโครงสร้างหนี้ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี