นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ ๕,๖ เป็นประธานคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจผลงานการจัดการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(ภาคกลางและภาคตะวันออก)และลงพื้นที่ตรวจประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ของสหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด โดยมีประธานกรรมการ. คณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก และฝ่ายจัดการของสหกรณ์รับการตรวจประเมินในครั้งนี้