นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์การเกษตรหนองขาหย่าง จำกัด และได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานต่อที่ประชุมใหญ่ ให้สหกรณ์ดูแลสมาชิกส่งเสริมให้สมาชิก     มีรายได้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก. มีผู้แทนสมาชิที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 110 คน สหกรณ์มีผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 ทรัพย์สินทั้งสิ้น 287,561,623.27 บาท ประกอบด้วยทุนของสหกรณ์ 83,935,238.73 บาท และหนี้สิน 203,626,384.54 บาท มีการดำเนินธุรกิจมีรายได้รวม 263,622.32 บาท  ณ สหกรณ์การเกษตรหนองขาหย่าง จำกัด อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี