นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายโอภาส  ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน โดยภายในงานได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานแบบบูรณาการ เพื่อให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับทราบนโยบายและแนวทางการพัฒนาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนเรื่องการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และการร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและให้การส่งเสริมและพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของภาคเกษตรกรในประเทศไทย ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและบุคลากรมาช่วยเรื่องงานด้านการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ การลดต้นทุนการผลิต การลดใช้สารเคมี การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และยังมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาโรคระบาดพืชและสัตว์ การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร รวมถึงการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ของเกษตรกร เป็นต้น และได้เยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการสินค้าของขบวนการสหกรณ์ พร้อมทั้งแนะนำและส่งเสริมอาชีพของสหกรณ์ให้อยู่ดี กินดีมีสุขตลอดไป