นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดสินค้าเกษตรของ   สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์, นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี   และ นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางสุดารัตน์ คงห้วยรอบ รองประธานกรรมการสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด คณะกรรมการสหกรณ์ นายจิตติ เจียมเจือจันทร์ ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์อุดหนุนงบประมาณแก่สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ในการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 306.24ตรม.งบประมาณ 1,391,600 บาท และสหกรณ์สมทบ 596400 บาท รวมงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตร 1,983,000 บาท สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ได้จัดทำโครงการตลาดสินค้าเกษตร โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์มีสถานที่ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจาก สมาชิกและเกษตรกรในชุมชน เป็นการพัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรของสมาชิกและเกษตรกรในชุมชนให้มีโอกาสจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยตรง ต่อผู้บริโภคหรือคนกลาง โดยสหกรณ์ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่ และบริหารการตลาดให้เกิดความยุติธรรมในการซื้อ-ขาย นอกจากนี้ สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ได้เข้ามาสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ คทช.ระบำปลูกผัก ตั้งแต่ต้นปี 2562 ซึ่งมีเกษตรกร 25 ราย หันมาทำแปลงผักเพื่อปลูกบวบ แตงล้าน ถั่วฝักยาว แฟง ฟักทอง และกวางตุ้ง พร้อมทั้งรวบรวมเพื่อนำมาส่งขายที่ตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด เป็นตลาดกลางที่ให้เกษตรกรได้นำผลผลิตมาจำหน่ายสด ๆ ทุกวัน โดยเปิดขายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เป็นวันแรกและจะเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ซึ่งภายในตลาดจะมีเกษตรกรรายย่อย 15 ราย รวบรวมผักจากแปลงของตนเองมาขาย และยังมีเกษตรกรอีก 60 ราย นำผักมาขายส่งที่ตลาดให้กับพ่อค้าและผู้บริโภคอีกด้วย โดยคาดว่าจะมีปริมาณผักที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้ ประมาณ 5ตัน/วัน และในอนาคตทางสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จะส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักให้ได้มาตรฐาน GAP และจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม และผักเก็บไว้ได้นาน รวมถึงจะเชื่อมโยงกับห้างโมเดิร์นเทรด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป