นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกสหกรณ์ เยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานของสหกรณ์ ชมการสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพของสมาชิก และได้ให้คำแนะนำในการปลูกพืช ผักปลอดภัยให้แก่สมาชิกอีกด้วย สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีทุนดำเนินงาน 104 ล้านบาทเศษ มีการบริหารการจัดการที่ดีผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับชั้นดีเลิศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดการใช้สารเคมี ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ปรับเปลี่ยนอาชีพจากพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสาน การผลิตพืช ผัก ผลไม้ สมุนไพร และได้สนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยในการจัดหาแหล่งน้ำให้กับสมาชิก รายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 4 ปี จำนวน 60 ราย สนับสนุนเงินอุดหนุนสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นเงิน 95๐,๐๐๐ บาท ในปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้รวบรวมผลผลิตของสมาชิก 15 ล้านบาทเศษ ปัจจุบันได้ดำเนินการโครงการผลิตพืช ผักปลอดภัยส่งให้โรงพยาบาล โรงเรียนหลายแห่งและมีโครงการส่งเสริมการปลูกโกโก้ ขมิ้นชัน และแปรรูปสับปะรด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีได้ขับเคลื่อนให้สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิก พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งให้เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกอย่างแท้จริง