เวลา 07.30 น. นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีบายสีสู่ขวัญพระแม่โพสพ   ณ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด โดย นายสมนึก ศรลัมพ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด และสมาชิกสหกรณ์ ร่วมต้อนรับ โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรกรรม ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด    กับสมาชิก ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน